Алексієвець Оксана Миколаївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка (1994, нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Працювала викладачем, доцентом (2002) кафедри англійської філології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. У 2000–2002 рр. – координатор роботи з волонтерами Корпусу Миру США.

З 2002 р. – доцент кафедри фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. З січня до листопада 2004 р. очолювала кафедру англійської мови і перекладу Інституту східних мов КНЛУ. З 2008 р. – доцент кафедри германської і фінської філології.

З 2011 р. працює над темою докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі».

З 2013 р. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення й організації наукової роботи студентів, в т. ч. монографії «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення» та 4 навчально-методичних посібників.

Вибрані публікації:

  1. Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення : монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 200 с.
  2. Роль просодії у реалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2013. – С. 3–13.
  3. Особенности просодического оформления точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы современного гуманитарного знания. – Вып. 2. – Киров, 2013. – С. 6–10.
  4. Національно-культурний аспект просодії  англомовного політичного дискурсу // Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 4 (70). – 2013. – С. 134–137.
  5. Просодія як фактор вираження точки зору політика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – № 20 (269). – 2013. – С. 177–181.
  6. Просодические особенности актуализации точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (April 14, 2004). – Vienna, 2014. – P. 3–8.
  7. Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Випуск 8. – 2014. – С. 34 –36.
  8. Англомовний політичний дискурс: особливості просодичної організації // Україна–Європа–Світ. – Вип.15: Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 308–312.
  9. Просодичні особливості англомовного політичного дискурсу // Мови професійної комунікації: лігнгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра, 2015. – С. 61–62.
  10. Просодичні засоби впливу у мовленні британських політиків // Мова. Культура. Комунікація : Дослідження мови та літератури в глобалізованому світі Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2015 року. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний  університет імені Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 15–18.

Курси, які читає:

Теоретична фонетика англійської мови (ІІІ курс), Практика усного і писемного мовлення англійської мови, Практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови (І курс).

Контакти: e-mail: oksalex@ukr.net