Бакаєва Галина Євгенівна

Копия Бакаєва

к.ф.н., доцент, доцент кафедри германської і  фіно-угорської філології. Працює на факультеті з 1.09.2014 г.

 У 1980 році закінчила факультет романо-германської філології Донецького  державного університету зі спеціальності «Англійська мова та література». У 1986-1989 році навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний лінгвістичний університет) зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови». 12 грудня 1989 захистила кандидатську дисертацію «Експозиція як комунікативний блок тексту (діахронічний аспект)». У 1992 році присвоєно звання доцента кафедри англійської мови. З 1980 по 2014 рр. працювала в Донецьком національном університеті, з 2001 по 2014 очолювала кафедру англійської мови для економічних спеціальностей.

 Стажування за кордоном:

  • університет штату Ілінойс, Урбана-Шемпейн, США (2000)
  • коледж св. Марка та св. Іоанна, Плімут, Великобританія (2003, 2004)
  • Сандерлендський університет, Сандерленд, Великобританія (2005)
  • Folkuniversitetet, Гетеборг, Швеція (2006, 2008)

 Викладає дисципліни:

  • «Вступ до германської філології»
  • практична граматика англійської мови (2 курс )

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови професійного спілкування (ESP), мовне оцінювання і тестування, проблеми забезпечення якості у вищій освіті, навчання упродовж усього життя (life-long learning). Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць, зокрема національної типової програми з англійської мови для університетів (2005).

Лауреат обласного конкурсу «Кращий викладач вищого навчального закладу» (2009).

Публікації:

1. Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP). Допроектне дослідження / [Астаніна Н., Бакаєва Г., Бєляєва І. та ін.] – К.: Ленвіт, 2004. – 124 с.

2. English for Specific Purposes (ESP) in Ukraine. A Baseline Study / [Astanina N., Bakaуeva G., BeliayevaI. and others]. – Kyiv: Lenvit, 2004. – 122 p.

3. Програма з англійської мови для професійногоспілкування / [Бакаєва Г.Є., Борисенко О.А., Зуєнок І.І.та ін]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

4. Бакаева Г.Е. Информационная поддержка обеспечения качества образования в ВУЗах // Матеріали науково-методичної конференції ДонНУ «Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти». – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 234-236.

5. Бакаева Г.Е. Болонский процесс и преподавание иностранных языков на экономических факультетах ДонНУ // Зб. мат. наукової конференції професорсько-викладацького складу. Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 133-136.

6. Бакаєва Г.Є. Сучасні тенденції в європейській мовній освіті та практика викладання ESP в Україні // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Випуск 12. – С. 3-8.

7. Bakayeva G. Assessment in the ESP Classroom //Матеріали міжнародной конференції “Language Teaching in Increasingly Multilingual Environment: From Research to Practice”. – University of Warsaw, 16-18 September 2010. – Book of Abstracts. – Р.18.

8. Бакаєва Г.Є. Реалізація програми підготовки зіноземної мови викладачів та студентів ДонНУ  //Матеріали ХІII Регіональної міжвузівської конференції«Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищійшколі: автономія студентів».  – Донецьк: ДонНУ, 2012. –С. 3-8.

9. Бакаєва Г.Є. Навчання впродовж всього життя:мовна підготовка держслужбовців // Актуальні проблемивикладання іноземних мов у вищій школі : Зб. наук.праць. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 7-12.

10. Бакаева Г.Е. Задания для самостоятельной работы по английскому языку к модулям 5-8 (для студентов 2 курса спец. «Международная экономика»). – Донецьк, ДонНУ, 2009. – 51 с.

11. Бакаева Г.Е., Иваницын Н.П., Макогон Ю.В., Фомичева Н.В. Скандинавские страны. Швеция: общество, экономика, образование. – Донецк, ДонНУ, 2009. – 76 с.

12. Бакаева Г.Е., Мирончук М.В. Справочные материалы для подготовки к кандидатскому экзамену по английскому язык. – Донецк, ДонНУ, 2010. – 100 с.

13. Каліущенко В.Д., Бакаєва Г.Є. Конспект лекцій і завдання для самостійної роботи з курсу «Вступ до германського мовознавства» [Електронний ресурс]: нав.посібник. – 38 МВ. – Донецьк, ДонНУ, 2011.

14. Бакаєва Г.Є.,  Польська Л.П. Посібник для підготовки до вступного іспиту з англійської мови в магістратуру ДонНУ (для економічних спеціальностей). – Донецьк: ДонНУ, 2014.  –  112 с.

15. Программа з англійської мови для професійного спілкування (ESP) як один з інструментів євроінтеграції // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної наук.-практ. конф.,    (1 – 3 квітня  2015 р.) / М-во освіти  і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. –  С. 15-16.